آزادی بیان

گفت آزاد شدی، هرچه دلت خواست بگو
فقط هر نکته که بی مورد و بی جاست نگو

 فی المثل از ملخ و عقرب و از مار بگو
ولی از مرغ و از آن گربه که زیباست نگو

یخمک و پشمک و کشک است تماما آزاد
ولی از نرخ پنیر و شکر و ماست نگو

ز ره و راهی و سالک یک نفس حرف بزن
ولی از سنگ وز آن درد که در پاست نگو
 

بگو از آنکه بخفت و خبر از سیل نداشت
ولی از هر که نشست یا که بپاخاست نگو

نکته هرچند عیان است، بیانش منما
و دگر نکته که مخفی و نه پیداست نگو
 

بگو از کوچه گذشتی ، بر آن جوی نشستی
ولی از آنطرف کوچه که دعواست نگو

حرف دیروز مزن چونکه به امروز رسید
نقل امروز که خود دیشب فرداست نگو

مژده، آزاد شدی هرچه دلت خواست بگو
فقط از صد کلمه یک کلمه "راست " نگو

/ 0 نظر / 44 بازدید