رمز موفقیت

وقتی که راه نمیروی، نمی دوی ؛
زمین هم نمیخوری و این" زمین نخوردن "
محصول سکون است نه مهارت!
وقتی که تصمیمی نمیگیری، کاری نمیکنی ؛
اشتباه هم نمیکنی و این " اشتباه نکردن"
محصول انفعال است نه انتخاب !
خوب بودن به این معنی نیست که
درهای تجربه را بر خود ببندی و فقط پرهیز کنی...
خوب بودن در انتخابهای ماست که معنا پیدا کرده و شکل می گیرد
اشتباه کنید اما آن را تکرار نکنید!!

این است رمز موفقیت...

/ 0 نظر / 60 بازدید